Katalog Argumentów Kredytowych Wiki
Advertisement

Pozwany wielokrotnie powołuje się na wykonanie umowy, co wprowadza do do procesu bardzo rozbudowaną warstwę przesłanek. Ponieważ nie da się tego zachowania wyjaśnić aspektami prawnymi związanymi z procedowaną sprawą, zachowanie Pozwanego można wytłumaczyć tylko jako próbę wprowadzenia zamętu, poprzez próbę zalania sfery istotnych dla sprawy argumentów potokiem zupełnie niezwiązanych ze sprawą faktów.

Data zawarcie umowy

Proces oparty jest o fakty oraz przepisy z dnia zawarcia umowy i jakiekolwiek wydarzenia z okresu jej wykonania nie mają żadnego znaczenia w sprawie. Tak stanowią przepisu Kodeksu cywilnego w zakresie niedozwolonych postanowień umowy oraz dyrektywy Rady 93/13/Ewg. O ile przepisy krajowe nie pozostawiają przestrzeni do omyłkim literalnie i jednoznacznie wyznaczając moment zawarcia umowy, o czym mówi art.3852 Kc.

Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny.

Nie potrafię powiedzieć jak to się stało, że do rozważań w zakresie klauzul niedozwolonych wprowadzone zostało wykonanie umowy, jednak jest to po prostu sprzeczne z przepisami ustawy. Jest to także sprzeczne z etyką procesową, prawdopodobnie bazując na zupełnie niepoważnym błędzie tłumaczenia dyrektywy 93/13/Ewg, w której Polskim tłumaczeniu znalazły się słowa o wykonaniu umowy. Oczywistym jest, że jest to zupełna pomyłka, która nie może zostać w procesie uwzględniona, z uwagi na brak wiązania kogokolwiek tekstem tłumaczenia dyrektywy. Wszak wykładni dyrektywy należy dokonać posługując się jej treścią w językach urzędowych.

Błąd tłumaczenia dyrektywy 93/13/Ewg

Sam dylemat błędnego zapisu został zresztą w ostatnich miesiącach rozwiązany. Wydział legislacyjny EU opublikował sprostowanie, o czym oficjalnie poinformował UOKiK.  Oto co uległo zmianie w art. 4 (pogrubione):

1.   Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w czasie wykonania umowy, do wszelkich okoliczności związanych z wykonaniem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna.

zostało zamienione na:

1.   Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w momencie zawarcia umowy, do wszelkich okoliczności związanych z zawarciem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna.

Na tej podstawie wnoszę o odrzucenie wszystkich wniosków Pozwanego do wezwania świadka traktujących o wykonaniu umowy:

 1. (s.8 pkt.4) Świadek Mariusz Starc w związku z Regulaminem z 2011 r.

Na tej podstawie wnoszę o odrzucenie wszystkich wywodów Pozwanego traktujących o wykonaniu umowy:

 1. (s.5 pkt.11) (s.20 pkt.e) wywody na temat rynkowego kursu franka czy też zasad jego ustalania,
 2. (s.29 pkt.30 (s.30 pkt.31) (s.31 pkt.32) (s.31 pkt.34) wywody na temat "zarabiania na kredycie",
 3. (s.14 ust.5)  (s.16 ust.12 pkt.b) (s.17 ust.14) (s.18 pkt.c) (s.18 pkt.16) (s.20 pkt.f) (s.32. ust.37) (s.34 ust.d) (s.35 ust.4) wywody związane z nowelizację Prawa bankowego z 2001 r.
 4. (s.33 ust.1 pkt.b) wywody związane ze zmianą regulaminu po podpisaniu umowy.
   

Na tej podstawie wnoszę o odrzucenie wszystkich dowodów Pozwanego traktujących o wykonaniu umowy:

 1. (s.2 ust.3 pkt.b) Regulaminu R31.8,
 2. (s.2 ust.3 pkt.c) Cennik Kredyt Hipoteczny z daty po zawarciu umowy,
 3. (s.3 pkt.i) Dyspozycje wypłaty środków,
 4. (s.3 pkt.m), (s.3 pkt.n) Zestawienie transakcji z rachunku Powódki,
 5. (s.3 pkt.i), (s.30 nr.14) Artykuł prasowy dot. Lehman Brothers,
 6. (s.3 pkt.p), (s.30 nr.15) Artykuł prasowy dot. zniesienia minimalnego kursu franka,
 7. (s.3 pkt.q), (s.30 nr.16) Informacja KNF z 2016 r.,
 8. (s.3 pkt.s) Przykładowe zestawienie kursów w bankach,
 9. (s.3 pkt.t) Raport roczny banku Millenium za 2013 r.,
 10. (s.3 pkt.u) Opinia biegłego rewidenta za 2013 r.,
 11. (s.3 pkt.w) Raport roczny banku Millenium za 2014 r.,
 12. (s.3 pkt.v) Opinia biegłego rewidenta za 2014 r.,
 13. (s.4 pkt.y) Wydruki NBP z listą dealerów rynku pieniężnego,
 14. (s.4 pkt.z) Opinia biegłego sądowego z 30 maja 2016 r.,
 15. (s.4 pkt.aa) Ocena KNF z 2013 r.,
 16. (s.4 pkt.bb) Stanowisko ZBP z 2016 r.,
 17. (s.4 pkt.cc) Artykuł M.Romanowskiego z 2016 r.
 18. (s.4 pkt.dd) Stanowisko RP w sprawie C-312/14,
 19. (s.4 pkt.jj) Biała księga ZBP z 2015 r.
Advertisement