Katalog Argumentów Kredytowych Wiki
Advertisement


Podawanie nieprawdy w dokumentacji procesu

Odpowiedź na pozew zawiera szereg informacji które muszą zostać uznane za podanie nieprawdy. Jest oczywistym, że pełnomocnik Pozwanego, jako profesjonalny radca prawny, zna i rozumie przepisy prawa w zakresie omawianej sprawy. Podlega nie tylko obowiązkowi dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, udzielania wyjaśnień co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą (art.3 Kpc), ale także zobowiązaniom wynikającym z Kodeksu etyki radcy prawnego (art.4) [1]

Radca prawny, mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.

, oraz złożonego ślubowania (art.27) [2].

Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości 

Na tej podstawie zmuszony jestem do wykazania elementów wywodu, których nie można umieścić w kanonie sporu procesowego, a które niestety muszą zostać uznane za podanie nieprawdy (vulgo: kłamstwo). 

Kłamstwa Pozwanego

Wnoszę aby Wysoki Sąd uwzględnił poniższe fakty w ocenie przesłanek i wniosków przedstawionych przez pełnomocnika strony pozwanej. 

 1. (s.13 ust.6) Nie jest prawdą, że wszystkie roszczenia Powódki są bezpodstawne.
 2. (s.15 ust.7 in fine) Nie jest prawdą, że Powódka zakwestionowała umowę z uwagi na zmianę uwarunkować ekonomicznych, niezależnych od Pozwanego,
 3. (s.14 ust.1) Nie jest prawdą, że w dacie zawarcie umowy kredyt indeksowany był umową nazwaną.
 4. (s.18 a.18) Nie jest prawdą, że kredyt był udzielony w walucie CHF.
 5. (s.16 ust.10)  Nie jest prawdą, że suma wyrażona we frankach w ramach Umowy to wielkość udzielonego kredytu.
 6. (s.18 a.17 pkt.b) Nie jest prawdą, że bank pożyczył powódce środki pieniężne CHF. Aby do tego mogło dojść, na podstawie art.720 Kc rzeczone środki powinny przejść do majątku Powódki. Nic takiego nie miało miejsca.
 7. (s.18 a.17 pkt.c) Nie jest prawdą, że bank odkupił od powódki potrzebną ilość franków szwajcarskich, ponieważ powódka ich nie posiadała. Do zajścia umowy sprzedaży art.353 niezbędne jest przeniesienie własności.
 8. (s.18 a.19 in principium) Nie jest prawdą, że dług wynikający wykonania drugiej fazy umowy kredytu, czyli zapłaty na rzecz osoby trzeciej (art.518 Kc), mógł spowodować posiadanie przez bank wierzytelności wyrażonej w pieniądzu obcym.
 9. (s.18 a.19 in fine) Nie jest prawdą, że Pozwany może dokonać zamiany waluty długu ze złotego polskiego na walutę zagraniczną w celu zaoferowania niższego oprocentowania,
 10. (s.19 a.21) (s.11 pkt.q) Nie jest prawdą, że powódka indywidualnie negocjowała kwestionowane postanowienia umowy,
 11. (s.11 pkt.k)  Nie jest prawdą, że Pozwany nie narzucił Powódce postanowień umowy,
 12. (s.11 pkt.m)  Nie jest prawdą, że wyrok SOKiK nie jest wiążący w niniejszym postępowaniau,
 13. (s.11 pkt.n)  Nie jest prawdą, że Pozwany w ramach umowy umożliwiał spłatę zadłużenia w sposób inny niż poprzez polecenie zapłaty z konta złotowego Powódki.
 14. (s.15 ust.6) Nie jest prawdą, że prawo polskie zezwala w generalny sposób na zawarcie umowy bez jednoznacznej definicji świadczenia. 
 15. (s.14 ust.4) Nie jest prawdą że SN potwierdził legalność umów indeksowanych.
 16. (s.15 ust.9) Nie jest prawdą, że art.358/1 §2 jest podstawą indeksacji w rozumieniu praktyki bankowej.
 17. (s.17 ust.13) Nie jest prawdą, że w przypadku koncesjonowanego przedsiębiorstwa jakie prowadzi Pozwany, zasada swobody umów ma wartość nadrzędną.
 18. (s.18 ust.13) Nie jest prawdą, że w pomiędzy art.69 a art.358/1 §2 nie zachodzi lex specialis.
 19. (s.18 ust.14) (s.18 ust.16)  (s.18 pkt.c) Nie jest prawdą, że ustawa antyspreadowa potwierdza legalność i możliwośc zawierania tego typu umów w dacie zawarcia Umowy.
 20. (s.18 ust.15) Nie jest prawdą, że ustawa musi literalnie zakazywać określonych działań Pozwanego.
 21. (s.21 pkt.I) Nie jest prawdą, że roszczenie Powódki jest przedawnione.
 22. (s.33 ust.1 pkt.b) Nie jest prawdą, że jakokolwiek nowelizacja regulaminu usuwa abuzywny charakter postanowień umowy.
 23. (s.36 ust.6) Nie jest prawdą, że prawo Prezesa UOKiK do oceny abuzywności postanowień wzorca umowy, wyłącza prawo Powódki do oceny abuzywności postanowień umowy, inkorporowanych ze wzorca do stosunku obligacyjnego łączącego Pozwanego z Powódką.

Oceny Pozwanego, będące celem pracy Wysokiego Sądu

Oprócz bezwzględnego podania nieprawdy, Pozwany posługuje się ocenami, do wydania których prosimy Wysoki Sąd:

 1. (s.19 a.22 pkt.a) (s.10 ust.1 pkt.a) Nie zostało osądzone czy umowa jest zgodna z prawem. To jest punkt sporu,
 2. (s.10 ust.1 pkt.b) (s.14. ust.2) Nie zostało osądzone czy umowa jest umową wyrażoną w walucie polskiej czy obcej. To jest punkt sporu,
 3. (s.11 pkt.c) Nie zostało osądzone czy w dacie zawarcie umowy prawo polskie dopuszczało indeksację zobowiązań, a jeżeli tak to na podstawie jakiego przepisu i w jakim zakresie. To jest punkt sporu,
 4. (s.11 pkt.e)  Nie zostało osądzone czy umowa jest ważna czy też nie. To jest punkt sporu, 
 5. (s.11 pkt.f) Nie zostało osądzone czy umowa narusza swobodę kontraktową nadaną Pozwanemu na podstawie przepisów prawa prywatnego oraz ograniczoną przepisami prawa publicznego. To jest punkt sporu, 
 6. (s.11 pkt.g) Nie zostało osądzone czy umowa w chwili zawarcia precyzowała zobowiązanie Powódki. To jest punkt sporu, 
 7. (s.11 pkt.g) Nie zostało osądzone czy umowa uzależniała dług od iernika wartości, którego wartość była uzależniona od woli Pozwanego . To jest punkt sporu, 
 8. (s.11 pkt.h) Nie zostało osądzone czy umowa zawiera zapisu niedozwolone. To jest punkt sporu, 
 9. (s.11 pkt.i) Nie zostało osądzone czy umowa kształtuje prawa prawa Powódki w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza normy, prawa, lub interesy Powódki. To jest punkt sporu, 
 10. (s.11 pkt.j) Nie zostało osądzone czy umowa nadawała Pozwanemu prawo do kształtowania wysokości miernika wartości od którego uzależniona była wysokość świadczenia Powódki. To jest punkt sporu, 
 11. (s.11 pkt.k) Nie zostało osądzone czy umowa ustaliła wszystkie istotne elementy umowy. To jest punkt sporu, 
 12. (s.11 pkt.o) Nie zostało osądzone czy umowa określa główne świadczenia stron. To jest punkt sporu, 
 13. (s.11 pkt.o) Nie zostało osądzone czy umowa formułuje główne świadczenie stron w sposób jednoznaczny . To jest punkt sporu, 
 14. (s.11 pkt.p) Nie zostało osądzone czy umowa zabezpieczała wyłącznie interes pozwanego. To jest punkt sporu, 
 15. (s.11 pkt.r) Nie zostało osądzone czy umowa w zakresie spornych postanowień godzi w równowagę kontraktową. To jest punkt sporu, 
 16. (s.11 pkt.s) Nie zostało osądzone czy Powódka na interes prawny w żądaniu powództwa o ustalenie. To jest punkt sporu, 
 17. (s.11 pkt.t) Nie zostało osądzone czy świadczenie pobrane przez Pozwanego są nienależne. To jest punkt sporu.

Sankcja karna

Wnoszę także aby Wysoki Sąd skorzystał z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego, gdyby Wysoki Sąd w trakcie wywodów pełnomocnika Pozwanego dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Zaznaczę, że takim przestępstwem jest składanie fałszywych zeznań, co powoduje, że automatycznie wszystkie zbyt daleko posunięte interpretacje prawa, którym nie można dać wiary z uwagi na profesjonalizm pełnomocnika Pozwanego oraz rolę Pozwanego w systemie gospodarczym i społecznym kraju, muszą zostać uznane za podlegające pod art. 304 § 2 Kpk. 

Konkluzja

Z uwagi na powagę Sądu oraz powagę praw Powódki, wnoszę aby Wysoki Sąd usunął wszystkie nieprawdziwe argumenty i wywody z niniejszego procesu oraz poinformował odpowiednie urzędy oraz izbę radców prawnych o popełnieniu przestępstwa. 

Przypisy

 1. Kodeks etyki radcy prawnego, http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/
 2. Ślubowanie radcy prawnego, Dz.U.2017.0.1870 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, art.27, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820190145
Advertisement